Strona w trakcie zmian. http://stara.zs2.wroclaw.pl/ -dawna wersja.
 

WROCŁAWSKA SAMOCHODÓWKA
Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2

Technikum nr 2
 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego

Branżowa Szkoła I i II stopnia nr 2
ul. Borowska 105

50-551 Wrocław

Sekretariat dyrektora:

+48 71 798-68-95
fax. +48 71 798-43-95
sekretariat.zs02@wroclawskaedukacja.pl

logo kolor

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Od stażysty do specjalisty"

więcej

EU flag Erasmus vect NEG

Szkoła uczestniczy w projekcie:
Erasmus+

więcej

bz

Szkoła uczestniczy w projekcie
"Bliżej Zawodu"

więcej...

tcns

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Twój czas na staż”

więcej

FE PR DS UE EFS pion PL kolor

WKNS final 200318

Szkoła uczestniczy w projekcie
„Weź kurs na staż”
Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego
we wrocławskich szkołach zawodowych

więcej

  • ban1.jpg
  • ban2.jpg
  • ban3.jpg
  • ban4.jpg
  • ban5.jpg

FE PR DS UE EFS poziom PL kolor1

 

manufaktura logo 01

 

Manufaktura fachowców

Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach zawodowych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk zawodowych, kursów zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu.

Cele szczegółowe:

1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u pracodawców praktyk zawodowych/ staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 240 uczniów w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020

2. Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz zdobycie uprawnień przydatnych na rynku pracy przez 60 uczniów poprzez udział w kursach zawodowych w okresie od 1.12.2018 do 30.11.2020

3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji 10 nauczycieli zawodu oraz doposażenie 2 placówek w specjalistyczny sprzęt i technologie wspomagające praktyczną naukę zawodu w okresie od 1.12.2018 do 30.11.2020

4. Budowanie i zacieśnianie współpracy szkół zawodowych z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk zawod. i spotkania z przedsiębiorcami pn. „Bliżej zawodu” w okresie od 1.12.2018 do 30.11.2020

Działania w projekcie:

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów z 10 wrocławskich szkół zawodowych kształcących w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach: motoryzacyjnej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, budowlanej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej, usługowej (fryzjerstwo, poligrafia) oraz CKP jako placówki oświatowej. Uczniowie ww. szkół w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 skorzystają ze staży lub kursów zawodowych, dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych, uzyskają także dostęp do zasobów wiedzy zgromadzonych na Interaktywnej Platformie Zawodowej. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy 10 nauczycieli zawodu zwiększy kwalifikacje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów (120K, 180M) wrocławskich szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.

Bezpośrednim wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów i 10 nauczycieli zawodu z 10 wrocławskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach techników i szkół branżowych I stopnia:
- Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie
- Lotnicze Zakłady Naukowe
- Zespół Szkół Gastronomicznych,
- Zespół Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego,
- Zespół Szkół Logistycznych,
- Zespół Szkół nr 3,
- Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 5,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11,

- Technikum Nr 15

oraz - w zakresie doposażenia i kształcenia kadry także CKP realizujące praktyczną naukę zawodu w oparciu o pisemne porozumienie z wrocławskimi placówkami.

Realizator projektu
Centrum Kształcenia Praktycznego

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:

www.ckp.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Manufaktura Fachowców  /dokument pdf/